söndag 13 februari 2011

Är idén bakom ”multikulti” verkligen död?

I oktober förklarade Angela Merkel att försöket med ”multikulti” misslyckats. - ”Multikulti ist tot!” sa hon. Därmed solidariserade hon sig med CSU-ledaren Seehofer som hävdat att man i första hand måste värna om den tyska kulturen.

I början av februari pekade Englands David Cameron ut multikulti-ansatsen som orsaken till landets problem med radikala islamister och efterlyste en starkare nationell identitet. ”Vi behöver mindre av passiv tolerans”, sa han, ”och en mycket aktivare och muskulösare liberalism”.

I Frankrike förkunnade Nicolas Sarkozy helt nyligen i TV att ”multikulti” misslyckats. - ”Vi har brytt oss mer om våra invandrares kultur än om vår egen”, sa han. Liksom Cameron riktade även han in sig på det växande muslimska inslaget. - ”Våra muslimska medborgare”, sa han, ”ska kunna utöva sin religion men det kan bara handla om en fransk islam, inte om en islam i Frankrike”. - Kanske vände sig Sarkozy med de orden mot den tyske presidenten Christian Wulff som bara två veckor före Merkels angrepp på ”multikulti” förklarat att också islam hörde till Tyskland?

Håller verkligen idén bakom ”multikulti” på att avlivas i Europa? Vad menas egentligen med ”multikulti”? Antagligen finns det ingen för alla likalydande definition av begreppet. För de flesta torde ”multikulti” stå för kulturell mångfald, ett samhälle där olika kulturer lever tillsammans och där man accepterar varandras kulturella olikheter ifråga om religion, seder och bruk, etc, etc.

Vill inte Merkel och de andra två ha det så? Har de alla blivit Sverigedemokrater utan att veta om det? Så illa kan det väl inte vara?

Där idén om ett mångkulturellt samhälle misslyckats är det inte idén det är fel på utan på samhällets förmåga att hantera de konflikter som uppstår, när olika kulturer träffar samman. Det är inte idén utan politiken som behöver ändras, men inte för att tvinga alla in i samma kulturella kostym utan för att bättre bygga ett mångkulturellt samhälle.

Hur ska då detta gå till?

Inte bara Cameron och Sarkozy oroar sig för de problem de förknippar med en växande invandring av muslimer. En stor del av den svenska allmänheten gör det säkert också, eftersom man inte vet hur denna och annan invandring kommer att på sikt påverka samhället. Det är därför viktigt att det klart och öppet redovisas efter vilka kriterier en fortsatt invandring ska ske. På vilka grunder – förutom asylbehov - kan utländska medborgare få svenskt medborgarskap? Hur bedömer man de skäl som asylsökande anför? Hur kontrollerar man att de stämmer? Hur många invandrare – asylsökande och andra – vill man ta emot som svenska medborgare under den närmaste tioårsperioden? Detta är exempel på frågor som behöver diskuteras.

Att begära besked från regeringen beträffande invandrinspolitikens inriktning är inte ett uttryck för främlingsfientlighet. Svaren är nödvändiga som underlag för en saklig diskussion fri från överdrifter, fördomar och spekulationer.

Det är också viktigt att de som kommer till Sverige vet vad som förväntas av dem ifråga om deras integration i samhället. Vad menar vi konkret med begreppet integration? Att lära sig svenska? Att göra vad man kan för att skaffa sig arbete? Att följa svenska lagar? Vad mer? – Att inte bosätta sig i områden där det redan finns många familjer med samma etniska bakgrund?

Det får heller inte råda någon tvekan om att det är landets i demokratisk ordning fastställda lagar som gäller och inga andra rättsuppfattningar som grundar sig på religiösa texter eller olika seder och bruk ifall dessa är oförenliga med gällande lagstiftning. De som anser att detta är fel får bemöda sig om att i demokratiska former plädera för av dem önskade ändringar som dock bara får göras med riksdagens godkännande. Detta ger en trygghet för alla som lever i ett rättssamhälle.

Av den europeiska konventionen till skydd för mänskliga rättigheter framgår att ingen får diskrimineras och att detta gäller utan åtskillnad ”på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt”. Detta måste vara grunden för hur vi ska leva med varandra i ett öppet och mångkulturellt samhälle - utan rädsla men med respekt för varandra, dock inte nödvändigtvis för varandras övertygelser och åsikter som måste få ifrågasättas.

Yttrandefriheten är nämligen en av de viktigaste fri- och rättigheter som skyddas av den nyss nämnda konventionen. En annan är rätten till religionsfrihet. Ett sekulärt land där regeringen förhåller sig neutral till olika religiösa och icke-religiösa livsåskådningar är den bästa garanten för denna frihet. Varje sådan livsåskådning är och bör vara en integrerad del i vår gemensamma kultur, men kultur är mycket mer än detta. Den är också dans och konst, film och teater, sång och musik, poesi och litteratur, ja hela vårt sätt att bo och leva och hur vi firar våra fester. Det vore ju förfärligt om alla gjorde allt detta på samma sätt!

Vår frihet kan endast frodas och försvaras i ett samhälle med kulturell mångfald. Den måste vi slå vakt om. Ryktet om dess död är överdrivet. Genom hänsyn och respekt, en viss positiv nyfikenhet samt intresse för varandras olikheter kan vi visa att idén om kulturell mångfald inte alls är död och att de som säger så har fel.

lördag 5 februari 2011

Definition of Life, revisited

The following is my reply to James Lavers’ comment shown below under the rubric of “Definition of Life, continued.” As my reply is rather long and elaborate I have decided to publish it as a separate posting. Those who want to comment on it may do so by clicking on the word “kommentarer” at the end of the text or send me an e-mail to Hchcars4(at)yahoo.com.

Dear James

My understanding of the first part of your comment is
1. that you refute the idea of physical determinism, because it is impossible to predict the movements of sub-atomic particles;
2. that we cannot, however, influence these uncertainties in any way, from which it follows
3. that this “indeterminism”/”uncertainty” does not infer the existence of “free will” and
4. that we react the way we are programmed by our biochemical configuration.

Thus, you are of the view that our individual reactions are mediated purely through our biochemical responses to external stimuli, controlled by our genetic make up. This is what you call “Biological Determinism”.

Having touched upon the regulation of brain receptors and the effect of the environment on biologically mediated human behaviour, you come to the conclusion that the idea of us having no power to affect anything is non-sensical. We are able to influence our environment with our actions, but we cannot decide as to whether we will do so or not. Such decisions are caused by the chemicals in our brains but through our awareness we perceive an “illusion of free will”.

In the second part of your comment you assert your view that the concept of determinism is of considerable interest from a scientific point of view and that searching for the truth is always important irrespective of whether the result can be of any practical use or not.

In the third part you marvel at the origin of the Big Bang and at the emergence of the first biological organism, which you cannot accept as a result of a chemical molecular process. However, you believe that the Darwinian theory of evolution is valid from the moment after which the first single cell was created.

Finally you maintain that neither the start of the universe, nor the unique creation of the first single cell was logical by which I think you mean scientifically explainable using logic.

The above is an honest attempt from my side to summarise your main points as a basis for my comments and I apologise, of course, if I have in any way misrepresented your views. Please correct me if I have. – Let me now proceed with a comparison between your views and mine.

I agree with you that a “Biological Determinism” is a possibility. It is, however, still a theory that needs to be scientifically verified or rejected. It is important that proven scientific methods be applied in our search for the “truth”, whilst we always should remain humbly conscious of the fact that any “truth” may later be replaced by another one based on additional evidence or a clearer analysis.

My rejection of determinism as a useless concept is not founded in a belief that it is false. It may be correct, it may be false. I don’t know. If the theory is proven false, it is, of course, useless. I assume you will agree with me on that. Where we seem to differ is that I also maintain the view that the theory is useless, even if proven correct, because I wouldn’t know what to do with that information.

Would I be depressed being informed by our best scientists in the field that I am just some sophisticated biological machine programmed to exist in this world and behave in certain predetermined ways during a pre-specified period of time? Would that revelation have any impact at all on the way I lead my life? Would I in any way change the way in which I make decisions, if I am told by the scientists that I have no “free will”?

My answer to each of these questions is “no”. Given a scientifically proven information that I am “biologically determined” and therefore unable to freely decide what to think or do, as all this would be handled by the chemicals in my brain, then I would also be unable to act on this information, as there would be no “I” able to do so, only a biological machine.

This is why I think that the theory of determinism is useless, even if it is correct. I believe it is useless also for the reason that our awareness, as you said, “provides the illusion of free will”. You are perhaps right in saying that our sense of having a “free will” and not being biologically (or otherwise?) determined is just an illusion. More famous philosophers than you and I have spent considerable time on discussing the possibility that just about everything may be an illusion, even the entire universe.

My somewhat disrespectful reaction to this is “so what?” – We may be living in an illusion, but that is not our reality! This is not the way we perceive the world or each other. Determinism and lack of free will may be scientifically interesting concepts and may even be correct, but incapable of giving us any guidance for how we should conduct ourselves, therefore useless.

The other theme on which we seem to disagree is about our understanding and valuation of the emergence of the first single cell organism. It is not by chance but on purpose that I have used the word “emergence” and not “creation”, which is easily associated with the words “creator” and “creationism”. Whilst I see this important event as resulting from a physio-chemical process, thus explainable, you see it as something that cannot be logically explained.

To my understanding there are reports already telling how “life” has been produced in a laboratory. See the following link as an example of such reports: http://www.economist.com/node/16163154.
You may rightly say that conditions existing on earth some four billion years ago were quite different from those prevailing in a modern laboratory, but it seems to me quite conceivable that present or future scientists will one day be able to explain how “life” came about in the circumstances prevailing at that very first time.

If this very first cell marked the birth of “life” or wether it was just a bio-chemical machine that initiated a process called evolution, which led to the gradual emergence of forms of “life” able – as you said - to perceive beauty, humour, love and even themselves depends on what one understands by “life”, i.e. by being alive.

In a world where every single step of our lives is predetermined and we have no free will we are in fact no more than bio-chemical machines, more complex but nevertheless comparable to bacteria, mussels, vegetables and worms. In a world where our lives are not predetermined and free will exists, we are categorically different from such creatures in that we have something that they don’t have, i.e. the ability to think, feel, dream, etc, etc. and to be aware of ourselves and our environment. The nature of these abilities is not vegetative but spiritual.

To me the concept of life is also not vegetative but spiritual. Thus, so-called “life forms” lacking this quality are merely bio-chemical machineries similar to any other kinds of machinery. This is also why I – unlike you – do not find their appearance being so extraordinary and non-logical and that the gradual evolution of brains that are able to think and feel is - as you put it - “the evolution’s most sparkling achievement – worth celebrating”. – Yes, let’s drink to that and let it be champagne.

Finally, regarding your points about the origins of the universe and the logic or lack of logic behind it, you may be interested in learning about the M-theory as elaborated by Stephen Hawking in his latest (co-authored) book with the title “The Grand Design”. Whilst you seem to mean that the Big Bang was a unique miracle defying any logical explanation and that “nothing we understand can explain it and likely never will”, Hawking says that “perhaps the true miracle is that abstract considerations of logic lead to a unique theory that predicts and describes a vast universe full of the amazing variety that we see”.

Based on the M-theory, which is yet to be confirmed, Hawking maintains that a whole universe can appear out of nothing. If finite, the theory “can become a model of a universe that creates itself”. Thus, Hawking claims, “it is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going”.

Qui vivra, verra! Or perhaps not.